Velferdsteknologi – En del av den digitale infrastrukturen

23 april 2019 | blogg | Ingen kommentarer

Det blir flere eldre i tiårene som kommer sammenlignet med yngre aldersgrupper. Flere vil trenge bistand og helsehjelp, samtidig som det blir færre arbeidstakere i helse- og omsorg. Velferdsteknologi er et av virkemidlene for å møte disse utfordringene. Målet er at flere eldre kan mestre eget liv og helse med tilgang til teknologi, og fortsatt kunne benytte teknologi for å holde kontakt med familie og venner, stimulere til aktivitet, glede og innhold i hverdagen. I tillegg kan teknologi bidra til at ansatte i helse- og omsorg kan effektivisere tjenestene.

Teknologi kan være frittstående produkter som medisindispensere, telefoner, og lignende som beboerne selv håndterer. Men teknologi kan også utgjøre et system med elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingsteknologi og annen velferdsteknologi.

Ansatte må ha kunnskap om teknologi
Teknologi er et tilskudd til, ikke en erstatning for helsepersonell. Ved gjennomtenkt bruk kan teknologi støtte helsepersonellet i sine oppgaver. De ansatte må ha kunnskap om hvordan teknologien virker og kunne betjene den på en god måte. De må kunne velge type teknologi som er til nytte for beboeren, og tilpasse denne til den enkelte beboer. De ansatte må beregne å gi opplæring til kollegaer, og muligens også til beboer og pårørende. Pårørende må få informasjon om teknologiens hensikt og virkemåte. Det er som regel aktuelt å be om samtykke fra både beboer og pårørende.


Trygghetsskapende teknologi
Trygghet og sikkerhet er som regel det ansatte og pårørende er mest opptatte av, og mange bekymrer seg for fall om natta i forbindelse med toalettbesøk, eller at en beboer skal gå ut om natta, uten å være godt nok kledt. Fall forekommer hyppigere hos personer med demens enn hos andre eldre.

I følge en amerikansk studie om hjemmeboende personer med demens som ble bragt til akuttavdeling for skader, hadde samtlige skader på grunn av fall om natta. Når slike tilfeller oppstår er det fint å ha teknologi som gir mulighet for å kommunisere dette på en god måte mellom helsepersonell og pårørende


Sosial kontakt og å være en del av familien
Mange beboere på en boenhet for personer med demens kan føle seg ensomme fordi de savner familiemedlemmer og venner. Noen ytrer ønske om at de vil hjem. Det er ikke alltid mulig. Mange kan synes det er vanskelig å bruke telefonen som før. De kan ha vansker med å uttrykke seg slik de ønsker, eller de kan lett miste tråden i hva de tenkte å si. Kommunikasjonsverktøy som Jodacare kan gi muligheter for sosial kontakt over store avstander, og til å følge med på barn og barnebarn og deres hverdag, samt dele sin egen hverdag med dem.

Det er viktig at boenheten for personer med demens har en digital infrastruktur som kan benyttes for velferdsteknologi. Ved valg av teknologi til personer med demens, må man spille på lag med person og pårørende. Det er viktig å kartlegge behov, problemer og preferanser hos beboeren og hos pårørende.

Jodacare har fokus på riktig bruk av velferdsteknologi
Når man velger teknologi, heter det at man skal velge den løsningen som er den minst inngripende for beboeren. Valg av teknologisk løsning og tilpasning av denne må alltid skje på bakgrunn av beboeren og de pårørendes behov. Ved å ta i bruk Jodacare som et digitalt verktøy er man med på å skape en mer tilfreds hverdag for de eldre og en ro hos de pårørende. Ved å ta i bruk denne type teknologi vil også de ansatte oppleve mindre stress i jobbhverdagen og føle seg trygge og tilfredse med den jobben de gjør.Kilde: www.aldringoghelse.no

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg